Houtrook verdubbelt fijnstof concentratie

In januari 2018 is er gedurende 18 dagen in Zuilen een fijnstofmeting uitgevoerd. De fijnstofmeter was opgesteld in een buurt met meerdere houtkachels binnen een straal van ca 50 meter. Vervolgens is er een vergelijking gemaakt met de gevalideerde meetresultaten van de RIVM meetstations in het Griftpark en de Kardinaal de Jongweg. Daaruit is gebleken dat in Zuilen, ten opzichte van de beide RIVM stations, gemiddeld over de hele periode een 2 keer hogere concentratie aan PM 2,5 is gemeten.Zuilen3

klik hier om grafiek als pdf te downloaden

Maar eigenlijk is het nog veel erger. Er is een achtergrondconcentratie fijn stof die van buiten de stad komt aanwaaien. Dat is ongeveer de concentratie zoals deze in het Griftpark (11,8) wordt gemeten.  Daar bovenop komt het fijnstof dat in de stad wordt geproduceerd. Bij de Kard. de Jongweg was dat 1,6 microgram per m3. Maar in Zuilen was dat 10,8 microgram, bijna 7 keer zo veel als langs de Kard. de Jongweg.
In de wintermaanden kun je dus nog beter pal op de Kard. de Jongweg wonen dan in een buurt met meerdere houtkachels.
En, ter vergelijking, het maximale door DHV/TNO in 2013 berekende effect* van de milieuzone op de concentratie PM 2.5 bedraagt minder dan 0,24 microgram per m3. Het effect van een paar houtkachels in je buurt is dus erger dan 45 keer het positieve effect van de milieuzone.

*Op pag. 17 staat de berekende PM10 reductie (pakket A12 + Axx).  PM 2,5 is een onderdeel van PM10. De berekende reductie van PM 2,5 is dus altijd lager dan de berekende PM10 reductie. De PM 2,5 reductie is door DHV/TNO niet apart berekend. Echter volgens dit rapport is de PM10 reductie als gevolg van de milieuzone ca 50% lager dan DHV/TNO berekend heeft. Dat zou betekenen dat het effect van een paar houtkachels zelfs 100 keer groter is dan het positieve effect van de milieuzone.

 

Kosten doofpot CO2 emissies lopen op

Bijna een jaar geleden schreven we al over een wob verzoek over de cijfers van de CO2 emissie van de stad Utrecht. Dat leverde (bijna) niets op. Daar is toen bezwaar tegen gemaakt. Dat bezwaar is door de juridische afdeling van de gemeente gegrond verklaard. Het leverde echter weinig extra informatie op aan brongegevens waarop de gemeente zegt zich te baseren met de stelling dat de CO2 uitstoot in 5 jaar met 8% zou zijn afgenomen.

Inmiddels heeft de gemeente al tenminste € 2200 moeten uitgeven om de brongegevens onder de pet te houden. Die kosten bestaan uit juridische bijstand voor de wob-verzoeker en een dwangsom voor het veel te laat nemen van een besluit op bezwaar. Naar verwachting zullen de kosten nog verder oplopen omdat de zaak nu bij de rechtbank ligt.

Al met al betekent het natuurlijk dat de claim van 8% daling steeds ongeloofwaardiger wordt. In een recent rapport is die daling afgezwakt tot 6%:

footprint2017

Op deze grafiek lijkt het overigens alsof de uitstoot van CO2 per inwoner gehalveerd is, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat komt doordat ze op de verticale as rechts niet het nulpunt onderaan de grafiek hebben gezet. Een bekende truc om zaken mooier voor te stellen dan ze zijn.
De opstellers van de grafiek weten eigenlijk ook helemaal niet hoeveel CO2 er nu eigenlijk uitgestoten wordt. Als je de grafiek van vorig jaar er naast legt is er een verschil van een faktor duizend of zelfs een miljoen ?

Panelen Poortgebouw deugen niet

Poortgebouw_Utrecht,_zuid_(3)De gekleurde panelen in het zgn Poortgebouw boven de Catharijnesingel blijken niet de thermische isolatie waarde te hebben die ze volgens de bouwvergunning zouden moeten hebben. Hierover is een handhavingsverzoek ingediend.

Het officiële antwoord kwam pas na een ingebrekestelling en lijkt in de haast te zijn opgesteld. Niet ontkend wordt dat de panelen te weinig isolatiewaarde hebben, maar het zou niet van belang zijn omdat het gaat om de isolatie van de gehele gevel. En die zou wel voldoen. Maar dat wordt op geen enkele manier onderbouwd.

De gevel van dit gebouw bestaat alleen uit glas en uit deze gekleurde panelen. De gekleurde panelen hebben dus te weinig isolatiewaarde, dat wordt niet ontkend. Maar voor het overgrote deel van het glas blijkt in de EPC-berekening (verplicht onderdeel van de bouwvergunning) ook een te hoge isolatiewaarde aangenomen. Een en ander betekent dat er door de hele gevel ruim 30% meer energieverlies is dan er volgens de landelijke wettelijke regelgeving is toegestaan.

De gemeente Utrecht noemt zichzelf koploper in CO2 reduktie. Maar onder het toeziend oog van die zelfde gemeente gaan er tonnen CO2 illegaal de lucht in.

Er is inmiddels bezwaar gemaakt tegen de afwijzing om handhavend op te treden.

Dubbele petten bij evenementen

Op 23 ktober 2018 hebben wij mbt het artikel wat hier gestaan heeft een advokatenbrief ontvangen.
In deze brief werd gedreigd met diverse gerechtelijke stappen als dit stukje niet verwijderd zou worden.

 

 

WOB door VTH uitgehold en misbruikt

“De communicatie is open, transparant, proactief en betrouwbaar”
Uit het Collegeprogramma 2014-2018

Op 20 november 2017 is door de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend naar alle overlastmeldingen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (van de gemeente Utrecht) over de afgelopen 4 jaar. Dit in verband met de diskussie over de horeca-nota.

Het blijkt dan standaard zo te zijn dat de gemeente direkt al bij de aanvraag de termijn waarbinnen de informatie geleverd zal worden oprekt tot de maximale 8 weken.
In dit geval blijkt dat het gevraagde excel bestand (732 kb) al na 10 dagen is opgemaakt. Daarna is pas op 20 december 2017 een wob-besluit opgesteld.
Dit wob besluit is vervolgens pas op 19 januari 2018 ontvangen nadat aan de bel getrokken is omdat de termijn van 8 weken verstreken was.
wobaanhef
En zo waren de gegevens niet beschikbaar tijdens de commissiebehandeling over het horecaplan en is de verlenging van de beslistermijn misbruikt.

In het verkregen bestand zijn om “privacy” redenen alle huisnummers verwijderd.
Daarnaast is minstens 1400 keer het woordje “horeca” uit het bestand verwijderd en de kolom “NAAM” weggelaten.
Een en ander is op te maken uit onderstaande 2 voorbeelden.
Uit een eerder wob-verzoek is een bestand verkregen met allerlei overlastmeldingen.
Door nu uit beide bestanden klachten met hetzelfde klachtnummer onder elkaar te zetten zie je het volgende:

Door deze weglatingen is in het nu verkregen bestand in het geheel niet meer te achterhalen dat het een klacht betreft over een horeca-gelegenheid.
En zo lijkt het alsof er helemaal geen klachten over de horeca bestaan.

Smog Zuilen voorbij

De afgelopen week ging een deel van Zuilen gebukt onder een deken van houtrook.
Door de veranderde weersomstandigheden waait een en ander nu weer weg.

zuilen

Daling uitstoot CO2 stad Utrecht veel lager

Volgens de zgn. Voortgangrapportage Utrechtse Energie zou de daling van de CO2 uitstoot van de hele stad tussen 2010 en 2015 8% bedragen. De Klimaatmonitor, een project van Rijkswaterstaat, laat minder rooskleurige cijfers zien.

De gemeente Utrecht geeft echter aan dat het de uitstoot van CO2 door de snelwegen binnen de gemeente niet wenst mee te nemen. Daar is wat voor te zeggen. Dan moet er op de cijfers van de Klimaatmonitor een correctie worden aangebracht.
Als we dan voor het gemak de uitstoot van het verkeer even helemaal niet  meenemen dan resulteert uit de cijfers van de Klimaatmonitor een daling van 3% in de CO2 uitstoot tussen 2010 en 2015.
Dat is dus minder dan de helft van wat de gemeente Utrecht voorrekent.

Om meer helderheid te krijgen in de oorzaken van dit verschil is er een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Utrecht. Dit verzoek heeft nagenoeg niets opgeleverd. Hierdoor zijn de gemeentelijke berekeningen dus volstrekt oncontroleerbaar.
Het is de slager die zijn eigen vlees keurt en daarbij ook nog eens geen pottekijkers duldt.
En dat terwijl een andere overheidsinstantie met duidelijk andere cijfers komt.

Er is nog iets wat rammelt in de gemeentelijke berekeningen.
In onderstaande grafiek staat de verticale as aangegeven in ton CO2. Dat moet zijn kiloton CO2, duizendmaal zoveel dus. De Utrechtse rekenmeesters blijken ook hier wat vergeten te zijn.

Afbeelding 3

Vraagtekens bij wagenparkscans TNO

TNO heeft in 2011, 2014 en 2015 wagenparkscans uitgevoerd naar de samenstelling van het Utrechtse wagenpark binnen en buiten de milieuzone. Dit is gedaan om de effecten van de milieuzone voor personenwagens te kunnen bepalen. Alleen in 2011 zijn er op locaties buiten de milieuzone scans uitgevoerd, in 2014 en 2015 alleen binnen de milieuzone. Er zijn echter maar 2 locaties binnen de milieuzone waar alle  drie keer is gescand: de Catharijnesingel en de Graadt van Roggenweg.
Euro diesel 0 t/m 2 mogen per 1-1-2015 de milieuzone niet meer in.
Onderstaand de percentages waargenomen auto’s van deze 3 categorieën bij de 3 wagenparkscans:

euro0tm2

Aandeel euro diesel 0 t/m 2 in het personenwagenpark. Links Catharijnesingel en rechts Graadt van Roggenweg.

In 2014 is de vrijstelling voor de motorrijtuigen belasting voor euro diesel 0 komen te vervallen. Daardoor zijn de aantallen van deze vieze diesels tussen 2011 en 2014, ook landelijk, met ca 70% afgenomen. Deze afname van euro 0 heeft dus niets met het instellen van de Utrechtse milieuzone te maken.
Wat echter wel vreemd is dat het aantal euro diesel 2 tussen 2011 en 2014 meer dan verdrievoudigd is. Daar is niet zo makkelijk een verklaring voor te vinden.
Een andere vreemde uitkomst van de TNO wagenparkscans is dat er in 2011 al ruim 8% euro diesel 6 is gescand, terwijl er toen nog nauwelijks diesel 6 op de markt was.

euro6Als je op de TNO wagenparkscans af moet gaan reden er in 2011 zelfs veel meer euro 6 diesels dan in 2015.

De Partij voor de Dieren heeft over deze vreemde uitkomsten schriftelijke vragen gesteld.

Succesmanipulatie met bezoekersaantallen

Een beproefde manier om te jubelen over een vermeend succes(je) is het manipuleren met cijfers. Daar is de gemeente Utrecht bijzonder bedreven in. Onlangs is dat weer eens schaamteloos gebeurd bij het Muziekpaleis. Er werd gejubeld over het meevallen van de boezoekcijfers. Er werd namelijk al veel eerder dan verwacht de miljoenste bezoeker geteld. Dat gebeurde na 1,5 jaar. Omgerekend betekent dat ongeveer 670.000 in één jaar. Volgens directeur Vreeke was er gerekend op 500.000 bezoekers per jaar.

Maar wat stond er 8 jaar geleden in de Milieueffectrapportage van het Muziekpaleis ? Daarin staat dat er 740.000 bezoekers per jaar verwacht worden. De meevaller blijkt dus een tegenvaller te zijn.
Om strategische reden zijn in de tussengelegen periode de verwachtingen naar beneden bijgesteld, zodat het nu lijkt of het heel erg meevalt.

Daling NO2 vooral buiten milieuzone

Overtreders van de Utrechtse milieuzone worden nu ruim een half jaar beboet. Tijd om een balans op te maken. Aan de hand van de meetgegevens van het Utrechtse luchtmeetnet kan de toe- of afname van de stikstofdioxide concentratie zowel binnen als buiten de milieuzone worden vergeleken.
En wat blijkt ? Er is overal een afname van de stikstofdioxide concentratie, maar buiten de milieuzone blijkt deze afname hoger te zijn dan binnen de milieuzone.

Afbeelding 6

 

 

 

 

In bovenstaande tabel zijn de gemiddelde waarden van de lokale verkeersbijdrage aan NO2 van binnen en buiten de milieuzone in de periode mei t/m oktober van 2014 en 2015 met elkaar vergeleken. De lokale verkeersbijdrage is verkregen door de meetgegevens te verminderen met de achtergrondconcentratie in 2014 en 2015, zoals gemeten in het Griftpark.
De afname van de concentratie stikstofdioxide blijkt buiten de milieuzone procentueel veel hoger te zijn dan binnen de milieuzone.