Daling NO2 vooral buiten milieuzone

Overtreders van de Utrechtse milieuzone worden nu ruim een half jaar beboet. Tijd om een balans op te maken. Aan de hand van de meetgegevens van het Utrechtse luchtmeetnet kan de toe- of afname van de stikstofdioxide concentratie zowel binnen als buiten de milieuzone worden vergeleken.
En wat blijkt ? Er is overal een afname van de stikstofdioxide concentratie, maar buiten de milieuzone blijkt deze afname hoger te zijn dan binnen de milieuzone.

Afbeelding 6

 

 

 

 

In bovenstaande tabel zijn de gemiddelde waarden van de lokale verkeersbijdrage aan NO2 van binnen en buiten de milieuzone in de periode mei t/m oktober van 2014 en 2015 met elkaar vergeleken. De lokale verkeersbijdrage is verkregen door de meetgegevens te verminderen met de achtergrondconcentratie in 2014 en 2015, zoals gemeten in het Griftpark.
De afname van de concentratie stikstofdioxide blijkt buiten de milieuzone procentueel veel hoger te zijn dan binnen de milieuzone.

Rijk rekenen met milieuzone

Uit de nieuwste gegevens van de Monitoringstool voor de luchtkwaliteit blijkt andermaal dat de gemeente Utrecht zich rijk rekent. Door DHV en TNO zijn in 2013 de effecten doorgerekend van de milieuzone op een aantal locaties binnen de milieuzone. Door de gemeente Utrecht wordt ditmaal een aanzienlijk groter effect berekend op de concentratie stikstofdioxide (NO2) binnen de milieuzone.

Afbeelding 4

Effecten stikstofdioxide concentratie zoals berekend door DHV/TNO (boven) en gemeente Utrecht in Monitoringstool 2014 (onder)

Gemiddeld over deze vijf locaties berekent de gemeente Utrecht een meer dan 2 keer zo groot effect op de concentratie stikstofdioxide.

Voor de concentratie fijnstof (PM10) daarentegen wordt een gemiddeld 39% lager effect berekend. Vooral de reductie van de concentratie stikstofdioxide is van groot belang omdat er per 1 januari 2015 aan grenswaarden moet worden voldaan.

Effect milieuzone vracht minimaal

Tijdens het debat over luchtkwaliteit op 26 februari roemde Groenlinks lijsttrekker Heleen de Boer het effect van de milieuzone vrachtverkeer op de luchtkwaliteit. Uit de laatste effectstudie over 2010 blijkt het effect minimaal. Hieruit komt onderstaand plaatje:

effect milieuzone vracht

Voor de lokale bijdrage van het verkeer in Utrecht betekent dat een reductie van ca 1% aan fijnstof en 1 promille (0,1%) aan stikstofdioxide. Dat is dan het effect op wegen met vrij veel vracht. Het effect op wegen met minder vracht is natuurlijk veel kleiner. De afgelopen jaren is het zgn nalevingspercentage wel enigszins toegenomen van 85% in 2010 tot ca 95% in 2013, maar dat levert dus maar een geringe extra milieuwinst op.
De milieuzone vrachtverkeer levert de gemeente jaarlijks ca € 60.000 euro op aan ontheffingen en boetes. Hoeveel kosten daartegenover staan is niet duidelijk.

Berufsverbot voor Kees van Oosten

In de nu al jaren slepende rechtszaak tegen Kees van Oosten is nu een nieuwe wending gekomen. De drie opponenten van Kees hebben nu geëist dat hem een Berufsverbot wordt opgelegd:
berufsverbot

monrpwb2Beroepshalve treedt Van Oosten op als rechtshulpverlener in diverse procedures waarin luchtkwaliteit een belangrijke rol speelt. Ook betekent het dat dat Kees van Oosten geen mening meer mag uiten (art 7 van de Grondwet) over de Utrechtse luchtkwaliteit. Zo prijkt bijvoorbeeld de naam van één van hen op de recente Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit. Daar mag Kees, op straffe van een dwangsom, dus helemaal niets meer over zeggen.

 

Gemeenschapsgeld

Het meest opmerkelijke is bovendien dat deze eis door de advocaten gesteld wordt op kosten van de gemeenschap. De advocaatkosten van de 3 heren, tot nu toe al 110.000 euro, worden immers door de gemeente Utrecht betaald. SP en Stadspartij Leefbaar Utrecht hebben nu vragen over de kwestie gesteld aan het stadsbestuur.

Stop knip Monicabrug

heder2

Enkele jaren geleden is door de gemeenteraad min of meer het besluit genomen dat doorgaand verkeer over Weerdsingel WZ en Oudenoord geweerd moet worden door middel van een zgn knip. Op 1 januari 2015 moet deze knip een feit zijn omdat anders de luchtkwaliteitsnormen op de Oudenoord en de Weerdsingel anders niet gehaald worden. Het stadsbestuur heeft de maatregel zo lang mogelijk vooruit geschoven.

Probleem verplaatsen

Maar nu nadert de datum van 1 januari 2015 en tonen bewoners van en rond de Amsterdamsestraatweg aan dat het luchtkwaliteitsprobleem zich dan verplaatst naar de Amsterdamsestraatweg. En daar komen ze nu tegen in opstand en hebben de website Stopknipmonicabrug gelanceerd.

Graadt van Rochelweg

Milieudefensie Amsterdam is nu ook in Utrecht met een fijnstofmeter gaan fietsen. Zie hier het resultaat.

grochelroute

Voedselbank helpt AH met de kleintjes

Afgelopen zaterdag hielden vrijwilligers van de Voedselbank een inzamelaktie bij diverse filialen van Albert Heijn. Bedoeling was dat klanten produkten kochten en die, na afrekening bij de AH kassa, aan de voedselbank gaven. Zo verdwijnt een belangrijk deel van je goedbedoelde gift in de zak van multinational Ahold. Een woordvoerder van de voedselbank over de aktie: “De voedselbank Utrecht is erg blij met de bereidheid van AH om mee te werken aan de actie.”

Kerstpakket

Als tegenprestatie zal AH 520 kerstpakketten aan de Voedselbank gaan doneren. De woordvoerder van de Voedselbank: “Wij ontvangen van de klanten van AH een grote hoeveelheid producten die we anders niet in het voedselpakket kunnen aanbieden. Denk hierbij vooral aan pasta, rijst, blikgroente en andere zaken met een lange houdbaarheidsdatum.” Klanten van de voedselbank laten ons weten dat ze omkomen in de elleboogjes macaroni, maar niks krijgen om het nog een beetje lekker te maken.

Everhardt doet het wéér

Voor de tweede keer dit jaar chanteert wethouder Everhardt de gemeenteraad. Volgens dit bericht zegt de wethouder dat het afblazen van de Bieb++ de gemeente miljoenen kost. Zo zet hij de gemeenteraad opnieuw onder druk om toch vooral vóór te stemmen.

bushaltes Vredenburg

Het lijkt er op dat dit voor de wethouder een normale gang van zaken is geworden. Eerder dit jaar zette hij de gemeenteraad onder druk om toch vooral voor zijn voorstel voor slechts enkele bushaltes op het Vredenburg te stemmen. Als de gemeenteraad dat zou doen, dan zouden de bushaltes met Sinterklaas dit jaar al in gebruik kunnen worden genomen. In de zomer bleek dat daar helemaal geen sprake van kon zijn en dat de bushaltes pas in december 2014 in gebruik kunnen worden genomen. Maar Everhardt heeft het door hem gewenste besluit binnen. De gemeenteraad heeft het nakijken.

4,5 ton voor onderzoek maatregelen

Door een WOB verzoek is duidelijk geworden dat de laatste onderzoeken (“Herprogrammering luchtkwaliteitsmaatregelen”) van ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV en TNO de gemeente Utrecht maar liefst 447 duizend euro (incl. BTW) hebben gekost. De onderzoeken waren wederom weinig transparant waardoor controle op berekeningen en aannames door kritische burgers nauwelijks konden plaatsvinden. DHV is hofleverancier van de gemeente Utrecht met dit soort onderzoeken.

Geen aanbesteding

Voor zover valt na te gaan is de opdracht voor de onderzoeken niet openbaar aanbesteed. Volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels had dit wel gemoeten. De kosten van het hoofdonderzoek bedragen €198.639, dat is vast niet toevallig net onder de grens van €200.000 die geldt voor verplichte Europese aanbestedingen. Overigens zijn er na opdrachtverlening van het hoofdonderzoek  al snel opdrachten verstrekt voor aanvullende onderzoeken.

Milieuzone bestelwagens uitgekleed

De gemeenteraad heeft besloten om een milieuzone voor bestelwagens in te gaan voeren. Daarbij is echter een amendement aangenomen waardoor het effect van de milieuzone geminimaliseerd is. Zo zal op de Catharijnesingel, de locatie waar het meest effect te verwachten is, per dag slechts 28 (0,2%) van de in totaal ruim 12.000 motorvoertuigen worden geweerd. Door het amendement mogen Euro 3 diesel bestelwagens (naast Euro 4, 5 en 6) de milieuzone in blijven rijden. In onderstaand plaatje de relatieve directe uitstoot van stikstofdioxide en het aantal bestelwagens uit de diverse categorieen dat op de Catharijnesingel rijdt.

NO2Cath

relatieve directe NO2 emissie en intensiteit bestelwagens per dag op Catharijnesingel

De geweerde bestelwagens zullen voornamelijk ingeruild worden voor Euro 3, 4 of 5. Dat betekent dat er zelfs een toename zal zijn van de uitstoot van stikstofdioxide. Zo werkt de maatregel zelfs averechts.
Voor fijnstof is het effect gunstiger, maar gezien het zeer beperkte aantal bestelwagens dat geweerd wordt zal ook dit effect minimaal zijn.