College misleidt gemeenteraad opnieuw

In een zgn Raadsbrief over een nieuwe “kwaliteitsverklaring” mbt Eneco stadsverwarming misleidt het stadsbestuur de gemeenteraad opnieuw door te stellen dat een dergelijk verklaring moet worden geaccepteerd. In een commissiebrief van 7 september 2016 deden ze dat ook al. Naar aanleiding daarvan is een wob verzoek ingediend met de vraag waaruit blijkt dat een dergelijk verklaring moet worden geaccepteerd. Het enige wat daarbij boven water kwam was een anonieme en ongedateerde interne ambtelijke notitie.

Waar gaat dit over ?

Voor nieuwbouwprojeten moeten zgn EPC berekeningen gemaakt worden. Als stadsverwarming wordt toegepast moet er uitgegaan worden van een bepaald opwekkingsrendement. Standaard is dat 100%. Leveranciers van stadsverwarming zoals Eneco kunnen dan volgens een bepaalde rekenmethode (NEN7125) “aantonen” dat ze een hoger rendement halen. Dat heeft Eneco eerst zelf berekend en vervolgens kunnen ze deze verklaring laten controleren door het BCRG, dat is een private onderneming (een BV). Daarna mogen gemeentes deze verklaring accepteren, maar dat is helemaal geen plicht. Integendeel, B&W moeten zelfs een gemotiveerd besluit nemen waarom ze de verklaring wel willen accepteren. Dat is voor zover nu bekend nog niet gebeurd. Lees verder

Zo gaat gemeente Utrecht met bomen om

Golfclub De Haar is gevestigd op grondgebied van Natuurmonumenten.
De gemeente Utrecht verleende de kapvergunning voor 800 bomen.

Raadpleeg de stemwijzer: www.klimaatwijzerutrecht.nl

Rechtszaak Galaxy tower om naleving EPC

Tegen de Galaxy tower, dat een voorbeeld zou zijn van energiezuinig en duurzaam bouwen, is beroep ingesteld door de Klimaatpartij. De tower blijkt helemaal niet zo energiezuinig..

Dit verhaal begint in december 2017 bij de beantwoording van Schriftelijke Vragen (SV2017-136) van de partij voor de Dieren in de gemeenteraad met als titel “Haalt de EPC norm de praktijk”. Voor een vergunning voor nieuwbouw moet een energie prestatie coëfficient (EPC) berekening worden over-gelegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke eis voor energiezuinigheid wordt voldaan. Uit de beantwoording van de SV moest blijken dat de gemeente Utrecht de handhaving van de EPC prima op orde heeft.

Om de proef op de som te nemen is daarop door de Klimaatpartij een aantal EPC berekeningen opgevraagd van verleende bouwvergunningen. Normaal gesproken zijn dit soort gegevens gratis op te vragen maar nu weigerde de gemeente de EPC berekeningen (gratis) te verstrekken. Vanwege deze weigering is 2 januari 2018 bezwaar gemaakt tegen de betreffende bouwplannen om op deze wijze als nog de EPC berekeningen te kunnen inzien. Nadat de gemeente alle termijnen had laten verlopen is beroep ingesteld (20-6-2018) bij de rechtbank om de gemeente te dwingen inzage te geven in de gevraagde EPC berekeningen. Die inzage werd uiteindelijk gegeven op 9-7-2018, zes maanden nadat daarom was gevraagd.

Aan die berekeningen bleek van alles te rammelen. De Klimaatpartij heeft toen besloten om tegen één bouwvergunning beroep in te stellen, de Galaxy tower, een gebouw van 90 meter met 317 woningen en 250 hotelkamers aan de Croeselaan. De bouw hiervan was inmiddels begonnen, maar de vergun-ning is nog steeds niet onherroepelijk. 9 Januari 2019, een jaar nadat het bezwaar was ingediend, heeft de gemeente de bezwaren tegen de bouwvergunning afgewezen. Daar heeft de Klimaatpartij beroep tegen ingesteld. De rechtbank heeft besloten het beroep versneld te behandelen.

Uit de energie prestatie berekening van de Galaxy tower blijkt bijvoorbeeld dat van 3 dubbel glas wordt uitgegaan terwijl in de bouwtekeningen gewoon dubbel glas staat aangegeven. Daarnaast worden ook voor onder meer de kozijnen, tapwaterbereiding en luchtdichtheid te gunstige waarden ingevuld. Op deze wijze is de EPC omlaag gerekend om op die manier nog maar net aan de wettelijke eis te kunnen voldoen .

De Klimaatpartij maakt ook bezwaar tegen de te hoge aanname met betrekking tot het opwek-rendement van de stadsverwarming waarmee gerekend is. Het College van B&W en gemeenteraad hebben in 2016 besloten om daar niet meer mee akkoord te gaan, maar bij de Galaxy tower wordt er toch weer uitgegaan van dit hogere rendement.

Het rekenen met te gunstige invoergegevens heeft tot gevolg dat de EPC ca. 80% hoger is dan het wettelijk maximum, dat de toekomstige bewoners en gebruikers veel hogere energierekeningen krijgen en dat er 80% meer CO2 wordt uitgestoten, namelijk ca 580 ton per jaar.

De EPC eis is een van de eerste wettelijke maatregelen tegen klimaatverandering die 23 jaar geleden is ingevoerd. Op dit moment zijn de nu nog te nemen maatregelen tegen de klimaatverandering dagelijks in het nieuws. Als de handhaving van deze nog te nemen maatregelen net zo beroerd wordt als de handhaving van de EPC in het geval van de Galaxytower voorspelt dat niet veel goeds.

De zitting bij de Rechtbank is 15 april om 11 uur.

Eneco kapt illegaal bomen

Eneco is begonnen met de voorbarige en illegale kap van 65 bomen in het Cremerpark.
De kapvergunning die door de gemeente is verleend zou op 8 januari in kort geding (voorlopige voorziening) door de rechtbank beoordeeld worden. Maar nu lijkt het er op dat Eneco vóór die tijd de bomen al gekapt wil hebben zodat de rechtbank het kappen niet meer tegen kan houden. Dit gedrag van Eneco is illegaal en dus strafbaar.
Een zelfde strategie hanteerde Rijkswaterstaat 35 jaar geleden in Amelisweerd. Toen waren alle bomen al gekapt voordat de zitting in de rechtbank daarover begon. De rechter kon niet anders dan constateren dat de zitting wegens voldongen feiten geen zin meer had.

de omgezaagde bomen zijn dikker dan 15cm

Een kapvergunning is nodig voor bomen met een doorsnee groter dan 15 cm. Van een kapvergunning mag pas gebruik worden gemaakt als deze onherroepelijk is. Doordat een rechter nog over deze kapvergunning moet oordelen is de kapvergunning nog niet onherroepelijk.
Voor meer info: http://www.klimaatpartij.nl/biomassa-stoken-is-een-ramp-voor-het-klimaat/

Houtrook verdubbelt fijnstof concentratie

In januari 2018 is er gedurende 18 dagen in Zuilen een fijnstofmeting uitgevoerd. De fijnstofmeter was opgesteld in een buurt met meerdere houtkachels binnen een straal van ca 50 meter. Vervolgens is er een vergelijking gemaakt met de gevalideerde meetresultaten van de RIVM meetstations in het Griftpark en de Kardinaal de Jongweg. Daaruit is gebleken dat in Zuilen, ten opzichte van de beide RIVM stations, gemiddeld over de hele periode een 2 keer hogere concentratie aan PM 2,5 is gemeten.Zuilen3

klik hier om grafiek als pdf te downloaden

Maar eigenlijk is het nog veel erger. Er is een achtergrondconcentratie fijn stof die van buiten de stad komt aanwaaien. Dat is ongeveer de concentratie zoals deze in het Griftpark (11,8) wordt gemeten.  Daar bovenop komt het fijnstof dat in de stad wordt geproduceerd. Bij de Kard. de Jongweg was dat 1,6 microgram per m3. Maar in Zuilen was dat 10,8 microgram, bijna 7 keer zo veel als langs de Kard. de Jongweg.
In de wintermaanden kun je dus nog beter pal op de Kard. de Jongweg wonen dan in een buurt met meerdere houtkachels.
En, ter vergelijking, het maximale door DHV/TNO in 2013 berekende effect* van de milieuzone op de concentratie PM 2.5 bedraagt minder dan 0,24 microgram per m3. Het effect van een paar houtkachels in je buurt is dus erger dan 45 keer het positieve effect van de milieuzone.

*Op pag. 17 staat de berekende PM10 reductie (pakket A12 + Axx).  PM 2,5 is een onderdeel van PM10. De berekende reductie van PM 2,5 is dus altijd lager dan de berekende PM10 reductie. De PM 2,5 reductie is door DHV/TNO niet apart berekend. Echter volgens dit rapport is de PM10 reductie als gevolg van de milieuzone ca 50% lager dan DHV/TNO berekend heeft. Dat zou betekenen dat het effect van een paar houtkachels zelfs 100 keer groter is dan het positieve effect van de milieuzone.

 

Kosten doofpot CO2 emissies lopen op

Bijna een jaar geleden schreven we al over een wob verzoek over de cijfers van de CO2 emissie van de stad Utrecht. Dat leverde (bijna) niets op. Daar is toen bezwaar tegen gemaakt. Dat bezwaar is door de juridische afdeling van de gemeente gegrond verklaard. Het leverde echter weinig extra informatie op aan brongegevens waarop de gemeente zegt zich te baseren met de stelling dat de CO2 uitstoot in 5 jaar met 8% zou zijn afgenomen.

Inmiddels heeft de gemeente al tenminste € 2200 moeten uitgeven om de brongegevens onder de pet te houden. Die kosten bestaan uit juridische bijstand voor de wob-verzoeker en een dwangsom voor het veel te laat nemen van een besluit op bezwaar. Naar verwachting zullen de kosten nog verder oplopen omdat de zaak nu bij de rechtbank ligt.

Al met al betekent het natuurlijk dat de claim van 8% daling steeds ongeloofwaardiger wordt. In een recent rapport is die daling afgezwakt tot 6%:

footprint2017

Op deze grafiek lijkt het overigens alsof de uitstoot van CO2 per inwoner gehalveerd is, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat komt doordat ze op de verticale as rechts niet het nulpunt onderaan de grafiek hebben gezet. Een bekende truc om zaken mooier voor te stellen dan ze zijn.
De opstellers van de grafiek weten eigenlijk ook helemaal niet hoeveel CO2 er nu eigenlijk uitgestoten wordt. Als je de grafiek van vorig jaar er naast legt is er een verschil van een faktor duizend of zelfs een miljoen ?

Panelen Poortgebouw deugen niet

Poortgebouw_Utrecht,_zuid_(3)De gekleurde panelen in het zgn Poortgebouw boven de Catharijnesingel blijken niet de thermische isolatie waarde te hebben die ze volgens de bouwvergunning zouden moeten hebben. Hierover is een handhavingsverzoek ingediend.

Het officiële antwoord kwam pas na een ingebrekestelling en lijkt in de haast te zijn opgesteld. Niet ontkend wordt dat de panelen te weinig isolatiewaarde hebben, maar het zou niet van belang zijn omdat het gaat om de isolatie van de gehele gevel. En die zou wel voldoen. Maar dat wordt op geen enkele manier onderbouwd.

De gevel van dit gebouw bestaat alleen uit glas en uit deze gekleurde panelen. De gekleurde panelen hebben dus te weinig isolatiewaarde, dat wordt niet ontkend. Maar voor het overgrote deel van het glas blijkt in de EPC-berekening (verplicht onderdeel van de bouwvergunning) ook een te hoge isolatiewaarde aangenomen. Een en ander betekent dat er door de hele gevel ruim 30% meer energieverlies is dan er volgens de landelijke wettelijke regelgeving is toegestaan.

De gemeente Utrecht noemt zichzelf koploper in CO2 reduktie. Maar onder het toeziend oog van die zelfde gemeente gaan er tonnen CO2 illegaal de lucht in.

Er is inmiddels bezwaar gemaakt tegen de afwijzing om handhavend op te treden.

WOB door VTH uitgehold en misbruikt

“De communicatie is open, transparant, proactief en betrouwbaar”
Uit het Collegeprogramma 2014-2018

Op 20 november 2017 is door de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend naar alle overlastmeldingen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (van de gemeente Utrecht) over de afgelopen 4 jaar. Dit in verband met de diskussie over de horeca-nota.

Het blijkt dan standaard zo te zijn dat de gemeente direkt al bij de aanvraag de termijn waarbinnen de informatie geleverd zal worden oprekt tot de maximale 8 weken.
In dit geval blijkt dat het gevraagde excel bestand (732 kb) al na 10 dagen is opgemaakt. Daarna is pas op 20 december 2017 een wob-besluit opgesteld.
Dit wob besluit is vervolgens pas op 19 januari 2018 ontvangen nadat aan de bel getrokken is omdat de termijn van 8 weken verstreken was.
wobaanhef
En zo waren de gegevens niet beschikbaar tijdens de commissiebehandeling over het horecaplan en is de verlenging van de beslistermijn misbruikt.

In het verkregen bestand zijn om “privacy” redenen alle huisnummers verwijderd.
Daarnaast is minstens 1400 keer het woordje “horeca” uit het bestand verwijderd en de kolom “NAAM” weggelaten.
Een en ander is op te maken uit onderstaande 2 voorbeelden.
Uit een eerder wob-verzoek is een bestand verkregen met allerlei overlastmeldingen.
Door nu uit beide bestanden klachten met hetzelfde klachtnummer onder elkaar te zetten zie je het volgende:

Door deze weglatingen is in het nu verkregen bestand in het geheel niet meer te achterhalen dat het een klacht betreft over een horeca-gelegenheid.
En zo lijkt het alsof er helemaal geen klachten over de horeca bestaan.

Smog Zuilen voorbij

De afgelopen week ging een deel van Zuilen gebukt onder een deken van houtrook.
Door de veranderde weersomstandigheden waait een en ander nu weer weg.

zuilen