WOB door VTH uitgehold en misbruikt

“De communicatie is open, transparant, proactief en betrouwbaar”
Uit het Collegeprogramma 2014-2018

Op 20 november 2017 is door de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend naar alle overlastmeldingen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (van de gemeente Utrecht) over de afgelopen 4 jaar. Dit in verband met de diskussie over de horeca-nota.

Het blijkt dan standaard zo te zijn dat de gemeente direkt al bij de aanvraag de termijn waarbinnen de informatie geleverd zal worden oprekt tot de maximale 8 weken.
In dit geval blijkt dat het gevraagde excel bestand (732 kb) al na 10 dagen is opgemaakt. Daarna is pas op 20 december 2017 een wob-besluit opgesteld.
Dit wob besluit is vervolgens pas op 19 januari 2018 ontvangen nadat aan de bel getrokken is omdat de termijn van 8 weken verstreken was.
wobaanhef
En zo waren de gegevens niet beschikbaar tijdens de commissiebehandeling over het horecaplan en is de verlenging van de beslistermijn misbruikt.

In het verkregen bestand zijn om “privacy” redenen alle huisnummers verwijderd.
Daarnaast is minstens 1400 keer het woordje “horeca” uit het bestand verwijderd en de kolom “NAAM” weggelaten.
Een en ander is op te maken uit onderstaande 2 voorbeelden.
Uit een eerder wob-verzoek is een bestand verkregen met allerlei overlastmeldingen.
Door nu uit beide bestanden klachten met hetzelfde klachtnummer onder elkaar te zetten zie je het volgende:

Door deze weglatingen is in het nu verkregen bestand in het geheel niet meer te achterhalen dat het een klacht betreft over een horeca-gelegenheid.
En zo lijkt het alsof er helemaal geen klachten over de horeca bestaan.

Smog Zuilen voorbij

De afgelopen week ging een deel van Zuilen gebukt onder een deken van houtrook.
Door de veranderde weersomstandigheden waait een en ander nu weer weg.

zuilen

Daling uitstoot CO2 stad Utrecht veel lager

Volgens de zgn. Voortgangrapportage Utrechtse Energie zou de daling van de CO2 uitstoot van de hele stad tussen 2010 en 2015 8% bedragen. De Klimaatmonitor, een project van Rijkswaterstaat, laat minder rooskleurige cijfers zien.

De gemeente Utrecht geeft echter aan dat het de uitstoot van CO2 door de snelwegen binnen de gemeente niet wenst mee te nemen. Daar is wat voor te zeggen. Dan moet er op de cijfers van de Klimaatmonitor een correctie worden aangebracht.
Als we dan voor het gemak de uitstoot van het verkeer even helemaal niet  meenemen dan resulteert uit de cijfers van de Klimaatmonitor een daling van 3% in de CO2 uitstoot tussen 2010 en 2015.
Dat is dus minder dan de helft van wat de gemeente Utrecht voorrekent.

Om meer helderheid te krijgen in de oorzaken van dit verschil is er een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Utrecht. Dit verzoek heeft nagenoeg niets opgeleverd. Hierdoor zijn de gemeentelijke berekeningen dus volstrekt oncontroleerbaar.
Het is de slager die zijn eigen vlees keurt en daarbij ook nog eens geen pottekijkers duldt.
En dat terwijl een andere overheidsinstantie met duidelijk andere cijfers komt.

Er is nog iets wat rammelt in de gemeentelijke berekeningen.
In onderstaande grafiek staat de verticale as aangegeven in ton CO2. Dat moet zijn kiloton CO2, duizendmaal zoveel dus. De Utrechtse rekenmeesters blijken ook hier wat vergeten te zijn.

Afbeelding 3

Vraagtekens bij wagenparkscans TNO

TNO heeft in 2011, 2014 en 2015 wagenparkscans uitgevoerd naar de samenstelling van het Utrechtse wagenpark binnen en buiten de milieuzone. Dit is gedaan om de effecten van de milieuzone voor personenwagens te kunnen bepalen. Alleen in 2011 zijn er op locaties buiten de milieuzone scans uitgevoerd, in 2014 en 2015 alleen binnen de milieuzone. Er zijn echter maar 2 locaties binnen de milieuzone waar alle  drie keer is gescand: de Catharijnesingel en de Graadt van Roggenweg.
Euro diesel 0 t/m 2 mogen per 1-1-2015 de milieuzone niet meer in.
Onderstaand de percentages waargenomen auto’s van deze 3 categorieën bij de 3 wagenparkscans:

euro0tm2

Aandeel euro diesel 0 t/m 2 in het personenwagenpark. Links Catharijnesingel en rechts Graadt van Roggenweg.

In 2014 is de vrijstelling voor de motorrijtuigen belasting voor euro diesel 0 komen te vervallen. Daardoor zijn de aantallen van deze vieze diesels tussen 2011 en 2014, ook landelijk, met ca 70% afgenomen. Deze afname van euro 0 heeft dus niets met het instellen van de Utrechtse milieuzone te maken.
Wat echter wel vreemd is dat het aantal euro diesel 2 tussen 2011 en 2014 meer dan verdrievoudigd is. Daar is niet zo makkelijk een verklaring voor te vinden.
Een andere vreemde uitkomst van de TNO wagenparkscans is dat er in 2011 al ruim 8% euro diesel 6 is gescand, terwijl er toen nog nauwelijks diesel 6 op de markt was.

euro6Als je op de TNO wagenparkscans af moet gaan reden er in 2011 zelfs veel meer euro 6 diesels dan in 2015.

De Partij voor de Dieren heeft over deze vreemde uitkomsten schriftelijke vragen gesteld.

Succesmanipulatie met bezoekersaantallen

Een beproefde manier om te jubelen over een vermeend succes(je) is het manipuleren met cijfers. Daar is de gemeente Utrecht bijzonder bedreven in. Onlangs is dat weer eens schaamteloos gebeurd bij het Muziekpaleis. Er werd gejubeld over het meevallen van de boezoekcijfers. Er werd namelijk al veel eerder dan verwacht de miljoenste bezoeker geteld. Dat gebeurde na 1,5 jaar. Omgerekend betekent dat ongeveer 670.000 in één jaar. Volgens directeur Vreeke was er gerekend op 500.000 bezoekers per jaar.

Maar wat stond er 8 jaar geleden in de Milieueffectrapportage van het Muziekpaleis ? Daarin staat dat er 740.000 bezoekers per jaar verwacht worden. De meevaller blijkt dus een tegenvaller te zijn.
Om strategische reden zijn in de tussengelegen periode de verwachtingen naar beneden bijgesteld, zodat het nu lijkt of het heel erg meevalt.

Daling NO2 vooral buiten milieuzone

Overtreders van de Utrechtse milieuzone worden nu ruim een half jaar beboet. Tijd om een balans op te maken. Aan de hand van de meetgegevens van het Utrechtse luchtmeetnet kan de toe- of afname van de stikstofdioxide concentratie zowel binnen als buiten de milieuzone worden vergeleken.
En wat blijkt ? Er is overal een afname van de stikstofdioxide concentratie, maar buiten de milieuzone blijkt deze afname hoger te zijn dan binnen de milieuzone.

Afbeelding 6

 

 

 

 

In bovenstaande tabel zijn de gemiddelde waarden van de lokale verkeersbijdrage aan NO2 van binnen en buiten de milieuzone in de periode mei t/m oktober van 2014 en 2015 met elkaar vergeleken. De lokale verkeersbijdrage is verkregen door de meetgegevens te verminderen met de achtergrondconcentratie in 2014 en 2015, zoals gemeten in het Griftpark.
De afname van de concentratie stikstofdioxide blijkt buiten de milieuzone procentueel veel hoger te zijn dan binnen de milieuzone.

Rijk rekenen met milieuzone

Uit de nieuwste gegevens van de Monitoringstool voor de luchtkwaliteit blijkt andermaal dat de gemeente Utrecht zich rijk rekent. Door DHV en TNO zijn in 2013 de effecten doorgerekend van de milieuzone op een aantal locaties binnen de milieuzone. Door de gemeente Utrecht wordt ditmaal een aanzienlijk groter effect berekend op de concentratie stikstofdioxide (NO2) binnen de milieuzone.

Afbeelding 4

Effecten stikstofdioxide concentratie zoals berekend door DHV/TNO (boven) en gemeente Utrecht in Monitoringstool 2014 (onder)

Gemiddeld over deze vijf locaties berekent de gemeente Utrecht een meer dan 2 keer zo groot effect op de concentratie stikstofdioxide.

Voor de concentratie fijnstof (PM10) daarentegen wordt een gemiddeld 39% lager effect berekend. Vooral de reductie van de concentratie stikstofdioxide is van groot belang omdat er per 1 januari 2015 aan grenswaarden moet worden voldaan.

Effect milieuzone vracht minimaal

Tijdens het debat over luchtkwaliteit op 26 februari roemde Groenlinks lijsttrekker Heleen de Boer het effect van de milieuzone vrachtverkeer op de luchtkwaliteit. Uit de laatste effectstudie over 2010 blijkt het effect minimaal. Hieruit komt onderstaand plaatje:

effect milieuzone vracht

Voor de lokale bijdrage van het verkeer in Utrecht betekent dat een reductie van ca 1% aan fijnstof en 1 promille (0,1%) aan stikstofdioxide. Dat is dan het effect op wegen met vrij veel vracht. Het effect op wegen met minder vracht is natuurlijk veel kleiner. De afgelopen jaren is het zgn nalevingspercentage wel enigszins toegenomen van 85% in 2010 tot ca 95% in 2013, maar dat levert dus maar een geringe extra milieuwinst op.
De milieuzone vrachtverkeer levert de gemeente jaarlijks ca € 60.000 euro op aan ontheffingen en boetes. Hoeveel kosten daartegenover staan is niet duidelijk.

Berufsverbot voor Kees van Oosten

In de nu al jaren slepende rechtszaak tegen Kees van Oosten is nu een nieuwe wending gekomen. De drie opponenten van Kees hebben nu geëist dat hem een Berufsverbot wordt opgelegd:
berufsverbot

monrpwb2Beroepshalve treedt Van Oosten op als rechtshulpverlener in diverse procedures waarin luchtkwaliteit een belangrijke rol speelt. Ook betekent het dat dat Kees van Oosten geen mening meer mag uiten (art 7 van de Grondwet) over de Utrechtse luchtkwaliteit. Zo prijkt bijvoorbeeld de naam van één van hen op de recente Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit. Daar mag Kees, op straffe van een dwangsom, dus helemaal niets meer over zeggen.

 

Gemeenschapsgeld

Het meest opmerkelijke is bovendien dat deze eis door de advocaten gesteld wordt op kosten van de gemeenschap. De advocaatkosten van de 3 heren, tot nu toe al 110.000 euro, worden immers door de gemeente Utrecht betaald. SP en Stadspartij Leefbaar Utrecht hebben nu vragen over de kwestie gesteld aan het stadsbestuur.

Stop knip Monicabrug

heder2

Enkele jaren geleden is door de gemeenteraad min of meer het besluit genomen dat doorgaand verkeer over Weerdsingel WZ en Oudenoord geweerd moet worden door middel van een zgn knip. Op 1 januari 2015 moet deze knip een feit zijn omdat anders de luchtkwaliteitsnormen op de Oudenoord en de Weerdsingel anders niet gehaald worden. Het stadsbestuur heeft de maatregel zo lang mogelijk vooruit geschoven.

Probleem verplaatsen

Maar nu nadert de datum van 1 januari 2015 en tonen bewoners van en rond de Amsterdamsestraatweg aan dat het luchtkwaliteitsprobleem zich dan verplaatst naar de Amsterdamsestraatweg. En daar komen ze nu tegen in opstand en hebben de website Stopknipmonicabrug gelanceerd.