College misleidt gemeenteraad opnieuw

In een zgn Raadsbrief over een nieuwe “kwaliteitsverklaring” mbt Eneco stadsverwarming misleidt het stadsbestuur de gemeenteraad opnieuw door te stellen dat een dergelijk verklaring moet worden geaccepteerd. In een commissiebrief van 7 september 2016 deden ze dat ook al. Naar aanleiding daarvan is een wob verzoek ingediend met de vraag waaruit blijkt dat een dergelijk verklaring moet worden geaccepteerd. Het enige wat daarbij boven water kwam was een anonieme en ongedateerde interne ambtelijke notitie.

Waar gaat dit over ?

Voor nieuwbouwprojeten moeten zgn EPC berekeningen gemaakt worden. Als stadsverwarming wordt toegepast moet er uitgegaan worden van een bepaald opwekkingsrendement. Standaard is dat 100%. Leveranciers van stadsverwarming zoals Eneco kunnen dan volgens een bepaalde rekenmethode (NEN7125) “aantonen” dat ze een hoger rendement halen. Dat heeft Eneco eerst zelf berekend en vervolgens kunnen ze deze verklaring laten controleren door het BCRG, dat is een private onderneming (een BV). Daarna mogen gemeentes deze verklaring accepteren, maar dat is helemaal geen plicht. Integendeel, B&W moeten zelfs een gemotiveerd besluit nemen waarom ze de verklaring wel willen accepteren. Dat is voor zover nu bekend nog niet gebeurd.

Welk belang heeft de gemeente ?

Sinds 2018 mogen nieuwbouwprojecten niet meer voorzien worden van een aardgasaansluiting. Voor de warmtevoorziening zijn er op dit moment dan nog maar 2 mogelijkheden: warmtepompen of stadsverwarming. In het geval van hoogbouw (hoger dan ca 50 meter op een klein oppervlak) is het een probleem om eea nog met warmtepompen te realiseren. In dat geval blijft alleen stadsverwarming over. En dat is het belang van de gemeente; die wil graag veel hoogbouw in het Stationsgebied.

Superhoog rendement

Volgens de nu gecontroleerde kwaliteitsverklaring heeft Eneco stadsverwarming een extreem hoog (150 – 200%) rendement, dankzij de bepalingsmethode NVN7125. Deze bepalingsmethode is door het private (Stichting) NNI uitgegeven. Voor het opstellen van een dergelijke norm wordt een normcommissie aangesteld. De samenstelling van deze commissie is geheim. Commissieleden (bedrijven) kunnen zich daarbij inkopen. Je kunt er dan op rekenen dat  diverse stadswarmte bedrijven daar een dikke vinger in de pap hebben gehad. Zo kunnen ze er zeker van zijn dat er hoge rendementen uitrollen en dus dat ze de concurrerend kunnen blijven t.o.v. de warmtepomp.
De nieuwe kwaliteitsverklaring is opgesteld door Eneco zelf. De invoergegevens van de berekening zijn eveneens geheim en kunnen niet door derden worden gecontroleerd anders dan door het private BCRG. Dit laatste is gebeurd op verzoek van Eneco en tegen betaling.
Eneco stadsverwarming wordt voor een steeds groter deel gestookt op biomassa. Enige tijd geleden werd gedacht dat dat een duurzame oplossing is. Maar inmiddels is het tegendeel gebleken. De herkomst van de biomassa is bijvoorbeeld zeer omstreden (oa. gehakselde bomen uit bossen uit de USA, zie Zembla uitzending). Nederland heeft zelf veel te weinig biomassa om de diverse warmtecentrales, waarvan er nog vele in aanbouw zijn, van biomassa te voorzien.
In de bepalingsmethode wordt biomassa sterk bevoordeeld t.o.v. andere energiebronnen. Warmte uit biomassa wordt zelfs gezien als volledig klimaatneutraal mits het bedrijfsmatig wordt opgewekt.

Moet een kwaliteitsverklaring worden geaccepteerd ?

Volgens de website van het RVO mag een kwaliteitsverklaring worden geaccepteerd, van moeten is dus absoluut geen sprake.
Ook het BCRG zelf stelt in een proceduredocument(pag.3 onderaan): De gemeente moet een CE-markering accepteren maar bepaalt uiteindelijk zelf als bevoegd gezag of ze een gecontroleerde kwaliteitsverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring accepteert of niet. Dit is haar eigen verantwoordelijkheid.
De Raad van State stelt in een uitspraak in 2010 dat er voor gemeentes geen enkele verplichting is om kwaliteitsverklaringen mbt stadsverwarming te accepteren.

Klimaatnoodtoestand

De gemeenteraad van Utrecht heeft onlangs de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Als ze dit serieus nemen zouden ze het stadsbestuur moeten dwingen de nieuwe kwaliteitsverklaring juist niet te accepteren en dat er wordt uitgegaan van een zgn forfaitair rendement. In 2016 heeft de gemeenteraad met grote meerderheid een motie aangenomen met deze strekking, maar die wordt nu al geruime tijd door het College naast zich neer gelegd.
Stadsverwarming pompt grote hoeveelheden heet water door de stad, dat geeft veel warmteverlies. Bovendien moet je niet willen dat er elders in de wereld gedurende vele jaren ontbossing plaatsvindt om onze hoogbouw mogelijk te maken.