WOB door VTH uitgehold en misbruikt

“De communicatie is open, transparant, proactief en betrouwbaar”
Uit het Collegeprogramma 2014-2018

Op 20 november 2017 is door de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend naar alle overlastmeldingen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (van de gemeente Utrecht) over de afgelopen 4 jaar. Dit in verband met de diskussie over de horeca-nota.

Het blijkt dan standaard zo te zijn dat de gemeente direkt al bij de aanvraag de termijn waarbinnen de informatie geleverd zal worden oprekt tot de maximale 8 weken.
In dit geval blijkt dat het gevraagde excel bestand (732 kb) al na 10 dagen is opgemaakt. Daarna is pas op 20 december 2017 een wob-besluit opgesteld.
Dit wob besluit is vervolgens pas op 19 januari 2018 ontvangen nadat aan de bel getrokken is omdat de termijn van 8 weken verstreken was.
wobaanhef
En zo waren de gegevens niet beschikbaar tijdens de commissiebehandeling over het horecaplan en is de verlenging van de beslistermijn misbruikt.

In het verkregen bestand zijn om “privacy” redenen alle huisnummers verwijderd.
Daarnaast is minstens 1400 keer het woordje “horeca” uit het bestand verwijderd en de kolom “NAAM” weggelaten.
Een en ander is op te maken uit onderstaande 2 voorbeelden.
Uit een eerder wob-verzoek is een bestand verkregen met allerlei overlastmeldingen.
Door nu uit beide bestanden klachten met hetzelfde klachtnummer onder elkaar te zetten zie je het volgende:

Door deze weglatingen is in het nu verkregen bestand in het geheel niet meer te achterhalen dat het een klacht betreft over een horeca-gelegenheid.
En zo lijkt het alsof er helemaal geen klachten over de horeca bestaan.