Van Hooijdonk beweerde nog meer dat niet klopt

Wethouder van Hooijdonk heeft nu per brief toegegeven dat ze m.b.t. de pelletkachel voor de Kromhoutkazerne niet de waarheid heeft gesproken. Maar tijdens de zelfde commissievergadering heeft ze nog meer dingen beweerd die niet kloppen. Het gaat daarbij om de interpretatie van een uitspraak van de Raad van State. Tijdens de commissievergadering zei ze daarover:

Maar in de bewuste uitspraak staat:

en verderop onder 2.7.1:

Hieruit blijkt duidelijk dat de Raad van State vond dat de kwaliteitsverklaring niet behoefde te worden geaccepteerd juist omdat de gemeente Nieuwegein wilde vasthouden aan de rendementswaarde van 1,1 in plaats van de hogere waarde die in de kwaliteitsverklaring stond.
De wethouder blijft dus ook nu weer beweren dat ze de verklaring niet kan weigeren terwijl de Raad van State heeft geoordeeld dat dat wel kan.

Uitleg

Voor nieuwbouw woningen moet er een zgn. BENG (voorheen EPC) berekening gemaakt worden. In het geval er stadsverwarming wordt toegepast mag er van de gemeente Utrecht gerekend worden met de (hogere) rendementswaarde die in de kwaliteitsverklaring van Eneco staat. Doordat er gerekend wordt met deze hogere waarde betekent het dat er minder energiebesparende maatregelen hoeven worden toegepast. En dat betekent weer een 50% hogere CO2 uitstoot per woning en ook flink hogere woonlasten voor de bewoners. Meer lezen: zie hier.

 

 

 

 

Van Hooijdonk informeert raad onjuist

Tijdens de commissievergadering van 18 maart 2021 heeft wethouder Lot van Hooydonk de gemeenteraadsleden onjuist geinformeerd over de gang van zaken rond de vergunningverlening van een grote pelletkachel aan de Herculeslaan (Kromhout). Deze pelletkachel wordt gestookt met pellets die gemaakt zijn van houtige biomassa. Van Hooydonk beweerde namelijk zeer stellig dat de gemeente geprobeerd heeft de pelletkachel tegen te houden. De gemeente zou er zelfs voor geprocedeerd hebben en dat verloren hebben. Maar niets is minder waar.
De gemeente heeft na de aanvraag gewoon de vergunning verleend. Er waren ondermeer door omwonenden zienswijzen ingediend over luchtverontreiniging en de onwenselijkheid van het verbranden van biomassa. Deze zienswijzen zijn terzijde geschoven.
Daarna is er nog een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend. Bezwaar is door gemeente binnen enkele dagen na de hoorzitting verworpen.
Nu ligt het bij de rechtbank en komt binnenkort op zitting. Hierbij is de gemeente dus helemaal niet in de positie om bezwaar te maken tegen de vergunning maar als vergunning verlener verdedigt de gemeente juist het besluit om de vergunning wel te verlenen.

Politieke doodzonde

Normaal geldt het onjuist informeren van de raad als een politieke doodzonde en betekent aftreden.

UPDATE 1: 1 april (geen grap) is er een zitting geweest in de rechtbank over dit beroep tegen de pelletkachel.
Daarin heeft de ambtenaar van Juridische Zaken verklaard dat Van Hooijdonk zich vergist heeft door de gemeenteraad te vertellen dat de gemeente wel geprobeerd heeft de vergunning tegen te houden.
UPDATE 2: Van Hooijdonk erkent per brief (d.d. 26 april 2021) de gemeenteraad onjuist te hebben geïnformeerd

Gemeente vraagt ten onrechte om BSN

Als je bij de gemeente Utrecht bijvoorbeeld een parkeervergunning aanvraagt of een bezwaarschrift wil indienen dan vraagt de gemeente standaard om je burgerservicenummer (BSN). Dat is echter niet toegestaan. Overheden mogen alleen om het BSN vragen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het verzoek en de betreffende wetgeving dat voorschrijft.
Voor het aanvragen van een parkeervergunning geldt slechts een lokale verordening en dat is geen wet. Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en daarin staat niet dat het bij het indienen van een bezwaar noodzakelijk is om het BSN op te geven.
Hierdoor handelt de gemeente in strijd met artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat je BSN te pas en te onpas door de gemeente wordt opgevraagd vergroot het risico dat dit BSN in verkeerde handen komt. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

UPDATE: het lijkt er op dat de gemeente eea heeft aangepast. Overigens ging de gemeente hiermee al eerder de fout in.

Uitgaven gemeenteraadsfracties nog beter verstopt

Schreven we een half jaar geleden hier nog iets over wat de uitgaven van de diverse gemeenteraadsfracties waren in 2018, nu is een dergelijk overzichtje helemaal niet meer te maken.
Het begint er al mee dat de website waar een en ander op zou moeten staan nu dit webadres heeft meegekregen:
https://2019-2020.integriteitsrapportagegemeenteraadutrecht.nl
Je moet het maar weten te vinden. Het staat dan ook niet op www.utrecht.nl
Je zou mogen verwachten dat er ergens een linkje staat op www.utrecht.nl bij gemeenteraad, maar dan zou het kennelijk te makkelijk zijn om het te vinden.
Op deze website staan nu alleen nog maar verslagjes, en geen overzichtelijke financiële verantwoordingen.
Wat er nog wel op deze website is te vinden zijn de nevenfuncties van de gemeenteraadsleden.

Slavernij in de horeca

Met name bij D66 wordt er menig traan gelaten om het huidige lot van de horeca in de stad. Maar waar ze het liever niet over hebben is de grootschalige belastingontduiking in de horeca. Zo was er al 3,5 jaar geleden een documentaire bij Brandpunt (begint na 1.00 minuut) over zwart werken in de horeca. Dat ging weliswaar over Amsterdam, maar er is weinig reden om aan te nemen dat het in Utrecht anders is. De belastingdienst controleert nauwelijks meer en dat weet iedere horeca-ondernemer. Geschat kan worden dat er in de Utrechtse horeca jaarlijks minstens 10 miljoen euro belasting wordt ontdoken. Daarnaast worden veel personeel onderbetaald en ze hebben vaak geen contract.

Groenlinks had dure Fractieteamdag

Op deze website is eea terug te vinden over de kosten die de diverse gemeenteraadsfracties in 2018 hebben gemaakt. De fracties krijgen subsidie om mensen in dienst te nemen als fractie assistent en voor overige kosten. Uit een vergelijking van deze kosten blijkt dat vooral Groenlinks royaal geld heeft uitgetrokken voor een fractie teamdag: € 10.953.
D66 volgt met een bedrag van €3.322 voor een fractieweekeind. Daarnaast declareert de D66 fractie, als enige, ook nog een kerstetentje (€ 1501) en maaltijden tijdens raadsvergaderingen (€ 1056).

En dit is wat de overige partijen in 2018 besteed hebben aan hun fractieteamdag:

PvdA  €    1.074
S&S  €        985
VVD  €        780
DENK  €        597
CU  €        263
PvdD  €          79
CDA  €          32
SP  €             –
PVV  €             –

College misleidt gemeenteraad opnieuw

In een zgn Raadsbrief over een nieuwe “kwaliteitsverklaring” mbt Eneco stadsverwarming misleidt het stadsbestuur de gemeenteraad opnieuw door te stellen dat een dergelijk verklaring moet worden geaccepteerd. In een commissiebrief van 7 september 2016 deden ze dat ook al. Naar aanleiding daarvan is een wob verzoek ingediend met de vraag waaruit blijkt dat een dergelijk verklaring moet worden geaccepteerd. Het enige wat daarbij boven water kwam was een anonieme en ongedateerde interne ambtelijke notitie.

Waar gaat dit over ?

Voor nieuwbouwprojeten moeten zgn EPC berekeningen gemaakt worden. Als stadsverwarming wordt toegepast moet er uitgegaan worden van een bepaald opwekkingsrendement. Standaard is dat 100%. Leveranciers van stadsverwarming zoals Eneco kunnen dan volgens een bepaalde rekenmethode (NEN7125) “aantonen” dat ze een hoger rendement halen. Dat heeft Eneco eerst zelf berekend en vervolgens kunnen ze deze verklaring laten controleren door het BCRG, dat is een private onderneming (een BV). Daarna mogen gemeentes deze verklaring accepteren, maar dat is helemaal geen plicht. Integendeel, B&W moeten zelfs een gemotiveerd besluit nemen waarom ze de verklaring wel willen accepteren. Dat is voor zover nu bekend nog niet gebeurd. Lees verder » College misleidt gemeenteraad opnieuw

Zo gaat gemeente Utrecht met bomen om

Golfclub De Haar is gevestigd op grondgebied van Natuurmonumenten.
De gemeente Utrecht verleende de kapvergunning voor 800 bomen.

Raadpleeg de stemwijzer: www.klimaatwijzerutrecht.nl

Rechtszaak Galaxy tower om naleving EPC

Tegen de Galaxy tower, dat een voorbeeld zou zijn van energiezuinig en duurzaam bouwen, is beroep ingesteld door de Klimaatpartij. De tower blijkt helemaal niet zo energiezuinig..

Dit verhaal begint in december 2017 bij de beantwoording van Schriftelijke Vragen (SV2017-136) van de partij voor de Dieren in de gemeenteraad met als titel “Haalt de EPC norm de praktijk”. Voor een vergunning voor nieuwbouw moet een energie prestatie coëfficient (EPC) berekening worden over-gelegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke eis voor energiezuinigheid wordt voldaan. Uit de beantwoording van de SV moest blijken dat de gemeente Utrecht de handhaving van de EPC prima op orde heeft.

Om de proef op de som te nemen is daarop door de Klimaatpartij een aantal EPC berekeningen opgevraagd van verleende bouwvergunningen. Normaal gesproken zijn dit soort gegevens gratis op te vragen maar nu weigerde de gemeente de EPC berekeningen (gratis) te verstrekken. Vanwege deze weigering is 2 januari 2018 bezwaar gemaakt tegen de betreffende bouwplannen om op deze wijze als nog de EPC berekeningen te kunnen inzien. Nadat de gemeente alle termijnen had laten verlopen is beroep ingesteld (20-6-2018) bij de rechtbank om de gemeente te dwingen inzage te geven in de gevraagde EPC berekeningen. Die inzage werd uiteindelijk gegeven op 9-7-2018, zes maanden nadat daarom was gevraagd.

Aan die berekeningen bleek van alles te rammelen. De Klimaatpartij heeft toen besloten om tegen één bouwvergunning beroep in te stellen, de Galaxy tower, een gebouw van 90 meter met 317 woningen en 250 hotelkamers aan de Croeselaan. De bouw hiervan was inmiddels begonnen, maar de vergun-ning is nog steeds niet onherroepelijk. 9 Januari 2019, een jaar nadat het bezwaar was ingediend, heeft de gemeente de bezwaren tegen de bouwvergunning afgewezen. Daar heeft de Klimaatpartij beroep tegen ingesteld. De rechtbank heeft besloten het beroep versneld te behandelen.

Uit de energie prestatie berekening van de Galaxy tower blijkt bijvoorbeeld dat van 3 dubbel glas wordt uitgegaan terwijl in de bouwtekeningen gewoon dubbel glas staat aangegeven. Daarnaast worden ook voor onder meer de kozijnen, tapwaterbereiding en luchtdichtheid te gunstige waarden ingevuld. Op deze wijze is de EPC omlaag gerekend om op die manier nog maar net aan de wettelijke eis te kunnen voldoen .

De Klimaatpartij maakt ook bezwaar tegen de te hoge aanname met betrekking tot het opwek-rendement van de stadsverwarming waarmee gerekend is. Het College van B&W en gemeenteraad hebben in 2016 besloten om daar niet meer mee akkoord te gaan, maar bij de Galaxy tower wordt er toch weer uitgegaan van dit hogere rendement.

Het rekenen met te gunstige invoergegevens heeft tot gevolg dat de EPC ca. 80% hoger is dan het wettelijk maximum, dat de toekomstige bewoners en gebruikers veel hogere energierekeningen krijgen en dat er 80% meer CO2 wordt uitgestoten, namelijk ca 580 ton per jaar.

De EPC eis is een van de eerste wettelijke maatregelen tegen klimaatverandering die 23 jaar geleden is ingevoerd. Op dit moment zijn de nu nog te nemen maatregelen tegen de klimaatverandering dagelijks in het nieuws. Als de handhaving van deze nog te nemen maatregelen net zo beroerd wordt als de handhaving van de EPC in het geval van de Galaxytower voorspelt dat niet veel goeds.

De zitting bij de Rechtbank is 15 april om 11 uur.

Eneco kapt illegaal bomen

Eneco is begonnen met de voorbarige en illegale kap van 65 bomen in het Cremerpark.
De kapvergunning die door de gemeente is verleend zou op 8 januari in kort geding (voorlopige voorziening) door de rechtbank beoordeeld worden. Maar nu lijkt het er op dat Eneco vóór die tijd de bomen al gekapt wil hebben zodat de rechtbank het kappen niet meer tegen kan houden. Dit gedrag van Eneco is illegaal en dus strafbaar.
Een zelfde strategie hanteerde Rijkswaterstaat 35 jaar geleden in Amelisweerd. Toen waren alle bomen al gekapt voordat de zitting in de rechtbank daarover begon. De rechter kon niet anders dan constateren dat de zitting wegens voldongen feiten geen zin meer had.

de omgezaagde bomen zijn dikker dan 15cm

Een kapvergunning is nodig voor bomen met een doorsnee groter dan 15 cm. Van een kapvergunning mag pas gebruik worden gemaakt als deze onherroepelijk is. Doordat een rechter nog over deze kapvergunning moet oordelen is de kapvergunning nog niet onherroepelijk.
Voor meer info: http://www.klimaatpartij.nl/biomassa-stoken-is-een-ramp-voor-het-klimaat/